نشریه علمی-پژوهشی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با همکاری قطب علمی فناوری اطلاعات مکانی

نوع نشریه :علمی پژوهشی

مجوز نشریه :کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (نامه شماره ۳/۱۸/۱۸۹۵۹۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵)

پروانه انتشار نشریه :به شماره ثبت 77820 در تاریخ 1395/3/24 توسط معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مدیر مسئولحمید عبادی 

سردبیرمحمد جواد ولدان زوج 

دبیر اجرایی : محمد کریمی 

کارشناس اجرایی : سعید جوانمرد

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی-پژوهشی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی:
http://jgit.kntu.ac.ir/find.php?item=1.40.14.fa
برگشت به اصل مطلب