نشریه علمی-پژوهشی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی- درباره نشریه
درباره نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با همکاری قطب علمی فناوری اطلاعات مکانی 

آرم ناشر

نوع نشریه :علمی

ناشر : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی           
مجوز نشریه :کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (نامه شماره ۳/۱۸/۱۸۹۵۹۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵)

پروانه انتشار نشریه :به شماره ثبت ۷۷۸۲۰ در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۲۴ توسط معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

شاپا : ۹۶۳۵-۲۰۰۸
مدیر مسئولحمید عبادی 

سردبیرمحمد جواد ولدان زوج 

دبیر اجرایی : محمد کریمی 

کارشناس اجرایی : سعید جوانمرد
ماه و سال آغاز انتشار: پاییز ۱۳۹۲
توالی انتشار: فصلنامه
نوع انتشار: الکترونیکی
زمان بررسی اولیه مقالات: حداکثر ۱۰ روز
نوع داوری: دوسوناشناس
نوع مقالات قابل انتشار در این نشریه: مقالات پژوهشی

وضعیت دسترسی به مقالات: دسترسی رایگان (تمام متن مقاله) 
هزینه بررسی، داوری و انتشار مقالات: ندارد

 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی-پژوهشی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی:
http://jgit.kntu.ac.ir/find-1.40.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب