نشریه علمی-پژوهشی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی- هیات تحریریه
هیأت تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 • هیئت تحریریه (به ترتیب الفبا)
 • جلال امینی، استاد ـ دانشگاه تهران
 • احد توکلی، استاد ـ‌ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • محمودرضا دلاور، استاد ـ دانشگاه تهران
 • محمدرضا سراجیان، استاد ـ دانشگاه تهران
 • عبدالرضا صفری، استاد ـ دانشگاه تهران
 • پرویز ضیائیان فیروزآبادی، دانشیار ـ دانشگاه خوارزمی
 • محمد طالعی، استاد ـ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • حمید عبادی،  استادـ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • عباس علیمحمدی، استاد ـ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • بهزاد وثوقی، دانشیار ـ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • محمدجواد ولدان‌زوج،  استاد ـ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی-پژوهشی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی:
http://jgit.kntu.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب