نشریه علمی-پژوهشی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی- فرایند داوری
فلودیاگرام داوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/30 | 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی-پژوهشی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی:
http://jgit.kntu.ac.ir/find.php?item=1.119.21.fa
برگشت به اصل مطلب