نشریه علمی-پژوهشی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی- صفحه اصلی
گزارش نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/20 | 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی-پژوهشی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی:
http://jgit.kntu.ac.ir/find.php?item=1.38.20.fa
برگشت به اصل مطلب