Journal archive for Google Scholar Robot!

Engineering Journal of Geospatial Information Technology

نشریه علمی-پژوهشی مهندسی فناوری اطلاعات مکانیVolume 6, Number 2 (2018-9)


Terrain effect in geoid determination by geopotential models
اثر توپوگرافی در تعیین ژئویید با استفاده از مدل‌های ژئوپتانسیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between heat island intensity and biophysical characteristics differences between built-up and non-built-up regions (Case Study: Cities in East Mazandaran)
بررسی ارتباط بین شدت جزیره حرارتی و اختلاف خصوصیات بیوفیزیکی اراضی ساخته‌ شده و غیر ساخته‌شده (مطالعه موردی: شهرهای شرق استان مازندران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Land cover changes detection in polarimetric SAR data using algebra, similarity, and distance based methods
آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر تمام قطبیده راداری و روش‌های جبری، فاصله و شباهت‌مبنا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The spectral behavior of trees affected by traffic pollution using filed spectroscopy
مطالعه آلودگی درختان در فضای سبز شهری بر اساس رفتار طیفی آن‌ها با استفاده از طیف‌سنجی میدانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Optimization Algorithms on Multi-scale Matching of Spatial Datasets Based on Geometric Properties
ارزیابی الگوریتم‌های بهینه‌سازی در تناظریابی داده‌های مکانی چندمقیاسی مبتنی بر ویژگی‌های هندسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A new method for calibration of land-vegetation degradation modeling
ارائه روشی جهت واسنجی درجه اهمیت معیارهای تأثیرگذار بر مدل‌سازی تخریب سرزمین با تاکید بر تخریب پوشش گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه یک سیستم جدید اسکنراستریوپانوراما برمبنای دوربین‌های استریو
ارائه یک سیستم جدید اسکنراستریوپانوراما برمبنای دوربین‌های استریو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Capability of Geographically Weighted Regression in Improvement of Urban Growth Simulation Performance Using Cellular Automata
ارزیابی قابلیت رگرسیون وزنی جغرافیایی در بهبود پیش‌بینی رشد اراضی شهری با استفاده از سلول‌های خودکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes Monitoring in multitemporal satellite images using Iteratively Reweighted multivariate alteration detection (IR-MAD) algorithm and support vector machine (SVM) classification
پایش تغییرات ازتصاویر ماهواره‌ای چندزمانه با بکارگیری الگوریتم شناسایی تغییرات چند متغیره با وزن‌دهی تکراری(IR-MAD) و طبقه‌بندی ماشین بردار پشتیبان (SVM)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing a method for producing a Spatial indces to use spatial data in panchromatic image classification
ارائه روشی جهت تولید شاخص‌ مکانی به‌منظور به‌کارگیری اطلاعات مکانی در طبقه‌بندی تصاویر پانکروماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2018-6)


Distribution of atmospheric NO2 in the industrial cities using OMI and MODIS images (Case study: Tehran metropolis)
پهنه‌بندی NO2 جوی در شهرهای صنعتی با استفاده از تصاویر OMI و MODIS (مطالعه موردی: کلان شهر تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A method for normalization and co-registration of multi temporal imagery for change detection
ارائه روشی جهت نرمال‌سازی و هم مختصات نمودن تصاویر چند زمانه جهت آشکارسازی تغییرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multi-Objective land use planning and modeling its change using Multi-Objective Evolutionary Algorithm based on Decomposition algorithm
برنامه‌ریزی چندهدفه‌ی کاربری اراضی شهری و مدلسازی تغییرات آنها با استفاده از الگوریتم تکاملی چند هدفه بر مبنای تجزیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Car Body Deformation due to Collision Using Close-Range Photogrammetry
کاربرد فتوگرامتری بردکوتاه در سنجش دقیق تغییرشکل بدنه اتومبیل دراثر برخورد با مانع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving Land Cover Change Detection using Kernel Spectral Angle Mapper Approach in Hyperspectral Images
بهبود آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش هسته مبنای نگارنده زاویه طیفی در تصاویر فراطیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Derivation daily and high spatial resolution Land Surface Temperature using Fusion of Landsat and Modis Satellite Imagery
استخراج تصاویر روزانه دمای سطح زمین با قدرت تفکیک مکانی بالا با استفاده از تلفیق تصاویر لندست و مادیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Seismic vulnerability of transport networks with an emphasis on criteria earth resistance and design of routes and rescue using GIS
ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای شبکه حمل و نقل با تأکید بر معیارهای مقاومت زمین و طراحی مسیر‌های امداد و نجات با استفاده از GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iranian Permanent GPS Network Receivers Differential Code Biases Determination using Single Difference Observation Geometry Changes
تعیین مقادیر اریب تفاضلی کد گیرنده‌های شبکه دائم GPS ایران با استفاده از تغییرات هندسه مشاهدات تفاضلی یگانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Novel and Efficient Algorithm for three-dimensional Coverage and Deployment of Aerial Robots in Vector Spaces
الگوریتمی جدید و کارا برای جایابی و پوشش سه‌بعدی ربات‌های پرنده در فضای برداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Urban Features Production with Combining LiDAR and Hyperspectral Data
ترکیب تصاویرابرطیفی هوایی و داده‌های لیدار برای تولید عوارض شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2018-3)


Scalar Airborne Gravimetry Using Low Pass Filter with Different Windows
ثقل‌سنجی هوایی اسکالر با استفاده از پنجره‌های مختلف فیلتر پایین‌گذر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of OLI Sensor Data, The Capabilities of ALTA ReflectanceSpectrometerand Using The Concept of Virtual StationsMapping The Distribution of Heavy Metals in Soil
ارزیابی داده‌های سنجنده OLI،قابلیت طیف‌سنج بازتابی ALTA و استفاده از مفهوم ایستگاه‌ مجازی در تهیه نقشه پراکندگی غلظت فلزات سنگین خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling and Prediction of Horizontal Urban Growth of Mashhad study region by Aggregating Cellular Automata, Fuzzy Theory, Neural Network and Logistic Regression
مدل‌سازی و پیش‌بینی رشد افقی شهر مشهد با استفاده از تلفیق اتوماتای سلولی فازی، شبکه عصبی و رگرسیون لجستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Agent-based Pedestrian Evacuation Modeling from a Rectangular Room Using Cellular Automata and Fuzzy Inference System
مدل‌سازی عامل مبنای نحوه‌ی تخلیه جمعیت از یک اتاق مستطیلی شکل با استفاده از اتوماتای سلولی و سیستم استنتاج فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Accuracy Improvement of Fringe Projection 3D Scanner Using Photometric Stereo Method
بهبود دقت اسکنر سه‌بعدی نگاشت فرینج با استفاده از روش فتومتریک استریو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Airport Decision Support System for Real Time Allocation of Service Cars
یک سیستم حامی تصمیم‌گیری فرودگاهی برای تخصیص لحظه‌ای خودروهای سرویس رسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compensating surveillance camera movements using sequential image registration for car detection
جبران حرکت دوربین‌های کنترل نظارتی با استفاده از ثبت تصاویر متوالی در شناسایی خودروها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Proposed Algorithm for Modelling of Ancient Monuments and Cultural Heritage by using of Hyperspectral Images Data and Digital Terrestrial Photogrammetry
الگوریتم پیشنهادی برای مدل‌سازی آثار باستانی و میراث فرهنگی با استفاده از فتوگرامتری رقومی برد کوتاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2017-12)


The effect of flight parameters in geometric calibration results for Digital Camera Ultra Cam
بررسی تاثیر پارامترهای پروازی در نتایج کالیبراسیون هندسی دوربین رقومی التراکم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monitoring and predicting spatial-temporal changes heat island in Babol city due to urban sprawl and land use changes
پایش و پیش‌بینی شدت جزیره حرارتی شهر بابل با توجه به گسترش شهری و تغییرات کاربری اراضی در بازه زمانی 1394-1364
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling the spreading of forest fire based on a cellular automata using the markov chain and MOLA with a neighborhood filter
مدلسازی گسترش آتش‌سوزی جنگل بر مبنای اتوماتای سلولی با به‌کارگیری زنجیره مارکوف و تخصیص چند هدفه زمین با فیلتر همسایگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comprehensive investigation on non-parametric classification methods in order to separate urban objects using the integration of very high spatial resolution LiDAR and aerial data
بررسی جامع بر روی روش‌های طبقه‌بندی غیرپارامتریک به منظور تفکیک عوارض شهری با استفاده از تلفیق داده‌های لایدار و تصویر هوایی با توان تفکیک مکانی بسیار بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Traffic Jams Detection based on the GPS Trajectories Extracted from Volunteered Geographic Information
تعیین راهبندان‌های ترافیکی بر مبنای خطوط سیر حاصل از اطلاعات مکانی داوطلبانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Wireless Sensor Networks Deployment Using a Constrained Multi-objective Evolutionary Approach Based on Decomposition
جانمایی حسگرها در یک شبکه‌ حسگر بی‌سیم با استفاده از یک رهیافت تکاملی چندهدفه مقید بر مبنای تجزیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation of the link between faulting and topography in seismic regions
شناخت ساختار گسلش بر مبنای توپوگرافی در مناطق لرزه خیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Method to Improve the Results of Classification Obtained from Compact Polarimetry Data
ارائه روشی جدید جهت بهبود نتایج طبقه‌بندی حاصل از مدهای پلاریمتری فشرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2017-9)


Indexing the past and current position of moving objects in large-scale dataset
شاخص‌گذاری موقعیت جاری و گذشته اشیاء متحرک درمجموعه داده‌های بزرگ مقیاس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

FFT-PCA Method For Fusing Remote Sensing Imagery
تلفیق تصاویر سنجش از دوری با روش FFT-PCA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of sub pixel MNDWI and AWEIshadow indices capability for shallow and narrow river extraction
مقایسه عملکرد خردـ پیکسلی دو شاخص MNDWI و AWEIshadow در تفکیک رودخانه‌های کم عرض و کم عمق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of different LST approaches for determination of pistachio tree canopy temperature through Landsat 8 satellite data
ارزیابی روش‌های مختلف تعیین دمای پوشش گیاهی درختان پسته به کمک تصاویر ماهواره‌ای لندست 8
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Player Tracking using Graph and Artificial Intelligence methods in Soccer Broadcast Videos
ردیابی بازیکنان در تصاویر ویدئویی مسابقات فوتبال با تلفیق روشهای گراف و هوش جمعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and developing a multi-Agent system for automatic extraction of road geometry by the Crawler-Agent
طراحی و توسعه یک سیستم چندعامله به منظور استخراج خودکار هندسه راه توسط عامل‌های کاوشگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Planning of Agricultural Crops Cultivation Using Spatial Optimization Methods
برنامه ریزی کشت محصولات کشاورزی با استفاده از روشهای بهینه‌سازی مکانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Virtual Reference Station Algorith Using Empirical Models of Variogram Function
بهینه سازی الگوریتم ایستگاه مرجع مجازی ((VRS با استفاده از مدل های تجربی تابع تغییرنما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2017-6)


Support Vector Random Machines (SVRMs), A Optimum Multiclassifier for Big Data
ماشین‌های تصادفی بردار پشتیبان، طبقه‌بندی دسته‌جمعی بهینه داده‌های با ابعاد بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of different SRFs on time series of spectral indices, between sentinel-2 and other sensors for the purpose of vegetation land cover monitoring
بررسی تاثیر تفاوت توابع حساسیت طیفی سنجنده سنتینل-2 با سنجنده‌های مختلف ماهواره‌ای، در مطالعات سری زمانی شاخص‌های طیفی به‌منظور پایش پوشش گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of SLIC superpixel and DBSCAN clustering algorithms in segmentation of ultra-high resolution remote sensing imagery over urban areas
ارزیابی توانایی الگوریتم سوپرپیکسل SLIC به‌همراه الگوریتم خوشه‌بندی DBSCAN در قطعه‌بندی تصاویر سنجش‌ازدوری با توان تفکیک مکانی بالا از مناطق شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of GRACE inline and Bender gravity satellite missions on the tidal components errors de-aliasing of N2 and S2
بررسی عملکرد آرایش دوجفت ماهواره خطی گریس در فرآیند کاهش الیازینگ ناشی از مؤلفه های جزر و مدی N2 و S2‌‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Agent-Based Modeling of Urban Growth With Communications Inspired by Particle Swarm Optimization Algoritm
مدل‌سازی عامل-بنیان توسعه شهری با تعاملات الهام گرفته از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduction of Spherical Slepian Spectral Combination and Its Investigation on Global and Regional Ionospheric Models
معرفی تلفیق طیفی اسلپین کروی و بررسی آن بر روی مدل‌های جهانی و منطقه‌ای یونسفری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Unsupervised Change Detection in Multitempolar SAR Images Based on Integration of Clustering and Active Contour Model
آشکارسازی نظارت‌نشده تغییرات از تصاویر چندزمانه SAR مبتنی بر ادغام خوشه‌بندی و مدل منحنی فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Automatic mode detection in transportation using GPS data from mobile devices and neuro –fuzzy system
شناسایی خودکار نوع وسیله‌ی سفر از داده‌های GPS وسایل همراه با استفاده از شبکه‌ی عصبی– فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2017-3)


Multimodal multi-objective route planning using non-dominated sorting genetic algorithm-II and TOPSIS method
مسیریابی چند ساختی‌ چند هدفه با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک چند هدفه با مرتب‌سازی غیر مغلوب نسخه‌ی 2 و تاپسیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synergistic Use of LiDAR Data and Aerial Image based on Convolutional Neural Networks for Building Model Recognition
ترکیب داده‌های لایدار و تصاویر هوایی بر مبنای شبکه‌های عصبی کانولوشن به‌منظور تشخیص مدل ساختمان‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Efficient UAS Path Planning Strategy Based on Improved Imperialist Competitive Algorithm
یک رویکرد کارا در مسیریابی پرنده‌های بدون سرنشین مبتنی بر الگوریتم رقابت استعماری بهبودیافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Localization of gravity signals due to gravimetric satellite
محلی‌سازی سیگنال‌های جاذبه‌ی ناشی از ماهواره ثقل سنجی گریس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Route recommendation based on local users’ trajectories
ارائه سرویس توصیه مسیر بر اساس رتبه‌بندی خط سیر کاربران محلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Building Detection in Urban Areas using Features Fusion of Optical and Radar Images in Neural Networks
شناسایی ساختمان در مناطق شهری با استفاده از تلفیق ویژگی های تصاویر نوری و راداری در شبکه‌های عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Producing atmospheric pressure profile based on Hydrostatic hypothesis and using MODIS termal images
تولید پروفایل فشار با استفاده از فرض جو هیدروستاتیک و تصاویر حرارتی سنجنده مادیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Remote sensing analysis of the extent and severity of oak decline in Malekshahi city, Ilam, Iran
تعیین وسعت و شدت پدیدۀ زوال بلوط در جنگل‌های شهرستان ملکشاهی با استفاده از تصاویر لندست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2016-12)


On the regional gravity field modeling via Radial Basis Functions and modefied Levenberg-Marcoardet Algorithm
مدل‌سازی محلی میدان ثقل از طریق توابع پایه شعاعی و الگوریتم لونبرگ-مارکواردت بهبود یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling growth pattern of urban patches using a patch-growing algorithm based on cellular automata in the Tehran megalopolitan area
مدلسازی الگوی رشد قطعات شهری با استفاده از یک الگوریتم رشد قطعه بر مبنای اتوماتای سلولی در مجموعه شهری تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Support Vector Machine to Generate Building Damage Map from Post-Event LiDAR Data
به‌کارگیری الگوریتم ماشین بردار پشتیبان در تولید نقشه تخریب ساختمان‌ها با استفاده از داده لیدار پس از زلزله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Terrestrial Laser Scanner Locating assessment in Surveying Projects with Genetic Algorithm
ارزیابی جانمایی دستگاه لیزر اسکنر زمینی در پروژه‌های برداشت نقشه‌برداری با الگوریتم ژنتیک ‌‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outlier Detection and Relative RPC Modification of Satellite Stereo Images Using RANSAC+RPC Algorithm
شناسایی اشتباهات تناظریابی و تصحیح نسبی توابع رشنال در تصاویر استریو ماهواره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Coherence optimization on improvement of height estimation using PolInSAR techniques
تأثیر بهینه‌سازی کوهرنس در بهبود تخمین ارتفاع درختان بااستفاده از تکنیک‌های اینترفرومتری پلاریمتریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Global Positioning System (GPS) Acceleration Smoothing
نرم‌سازی سیگنال شتاب حاصل از مشاهدات جی‌ پی ‌اس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of landscape changes in Horizon 2020 cultivation of agricultural land in the basin Zarineh using a combination Markov and cellular automation
بررسی چشم‌انداز تغییرات سطح کشت اراضی کشاورزی در افق 2020 در حوضه زرینه رود با استفاده از روش ترکیبی مارکوف- سلول‌های خودکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2016-9)


Increase corresponding cadastral maps with geometrical data of land titles using finite element transformation method
افزایش سازگاری نقشه‌های ثبتی با اطلاعات هندسی مندرج در اسناد ثبتی به روش نگاشت اجزاء محدود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing a weighted-base map matching algorithm with the focus on modeling parameters and weights optimization
توسعه‌ی یک الگوریتم تناظریابی امتیاز محور با تمرکز بر مدل‌سازی و بهینه‌سازی وزن متغیرها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Classification Algorithms for Coral Reefs Habitat Mapping Using Medium Resolution Satellite Images
ارزیابی سه الگوریتم مختلف طبقه‌بندی جهت تهیه نقشه پوشش صخره‌های مرجانی از تصاویر ماهواره‌ای لندست 8
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing an agent-based model for spatial simulation of pedestrian's behavior passing across the street and using the pedestrian bridges
توسعه مدلی عامل-بنیان برای شبیه‌سازی مکان‌مند رفتار عابران در گذر از خیابان و استفاده از پل‌های عابر پیاده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining regularization parameter in high resolution images georefrencing with Rational Functions
تعیین پارامتر پایدارسازی در زمین‌مرجع کردن تصاویر قدرت تفکیک بالا بوسیله توابع گویا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Enrichment of Air Quality Monitoring with mobile Sensors for Spatial Modelling of Pollutants (case study: CO in Tehran)
غنی‌سازی شبکه پایش آلودگی هوا با استفاده از حسگرهای متحرک به‌منظور مدلسازی مکانی توزیع آلاینده‌ها (مطالعه موردی: آلاینده مونواکسید کربن در کلانشهر تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the correction due to hydrological and oceanic effects in study of the gravity variations
تعیین تصحیحات ناشی از اثرات هیدرولوژی و اقیانوسی در مطالعه تغییرات میدان ثقل زمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Providing Ambient Intelligent Services on the Streets Network using Spatial Relationships
ارائه‌‌ی سرویس‌های هوش محدوده‌ای در شبکه‌ی خیابان‌ها با استفاده از روابط مکانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2016-6)


Marine current meter compass calibration Using relative kinematic positioning
کالیبراسیون قطب نمای جریان سنج دریایی با استفاده ازتعیین موقعیت کینماتیک نسبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Rock Mass Quality in Underground Section of Anguran Mine Using Geostatistical Analyst in GIS Environment
ارزیابی کیفیت توده‌سنگ بخش زیرزمینی معدن انگوران با استفاده از تحلیل‌گر زمین آماری در محیط GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Spectral Reflectance of Iranian Wheat and barley Varieties Canopies at different growth stages using vegetation
آنالیز تفکیک‌پذیری طیف‌های حاصل از مشاهدات میدانی ارقام گندم و جوی ایرانی در مراحل مختلف رشد آن‌ها با استفاده از شاخص‌های گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial modeling of oil exploration areas using adaptive inference systems neuro - fuzzy (ANFIS) in GIS
مدل‌سازی مکانی مناطق اکتشاف نفتی با سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی (ANFIS) در GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multi-Agent Based Modeling of Informal Settlements Growth in Vector GIS
مدل‌سازی چند عامله رشد سکونتگاه‌های غیررسمی در GIS برداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of backscattering soil surface models to validate and inversion physical parameters
مقایسه مدل‌های باز پراکنش سطح خاک به منظور اعتبار سنجی و معکوس‌سازی برخی پارامترهای فیزیکی سطح خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2016-3)


Determining Effective Factors on Forest Fire Using the Compound of Geographically Weighted Regression and Genetic Algorithm, a Case Study: Golestan, Iran
تعیین فاکتورهای موثر بر آتش‌سوزی جنگل با استفاده از ترکیب رگرسیون وزن‌دار جغرافیایی و الگوریتم ژنتیک، مطالعه موردی: جنگل‌های استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An algorithm for compression of a spatio-temporal trajectory preserving its semantic nature
الگوریتمی برای فشرده‌سازی خطوط سیر مکانی با حفظ ماهیت معنایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Demographic Distribution Zoning of a City with Area Interpolation Method using Image-based Geo-spatial Information System-Case Study: Tehran City
پهنه‌بندی توزیع فضایی جمعیت شهری به روش درونیابی سطحی با استفاده از سیستم‌های اطلاعات مکانی تصویر مبنا- منطقه مورد مطالعه: شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Online Approach for Spatio-Temporal Prediction of Air Pollution in Tehran using Support Vector Machine
ارائه‌ی روشی پویا برای پیش‌بینی مکانی-زمانی آلودگی هوای شهر تهران بر مبنای ماشین بردار پشتیبان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the efficiency of GA and PSO metaheuristic algorithms in optimal allocation of water to agricultural farms in water scarcity condition
مقایسه کارایی الگوریتم‌های فرا ‌ابتکاری ژنتیک و انبوه ذرات برای تخصیص بهینه آب به زمین‌های کشاورزی در شرایط محدودیت آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Classification of Polarimetric SAR Images Based on Combining Support Vector Machine Classifier and Markov Random Fields
طبقه‌بندی تصاویر پلاریمتری رادار با روزنه مجازی بر اساس تلفیق طبقه‌بندی کننده ماشین بردار پشتیبان و میدان‌های تصادفی مارکوف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2015-12)


Surface Temperature and Emissivity estimation and isothermal area detection during crop growth stages
برآورد گسیلمندی و دمای سطحی و تشخیص مناطق هم‌دما در مراحل مختلف رشد پوشش گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Approach for Allocating Dynamic Resources on Road Network by Applying Spatiotemporal Clustering of Events
روشی نوین در تخصیص منابع متحرک بر روی شبکه راه با استفاده از خوشه‌بندی مکانی-زمانی رویدادها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An improvement in SIFT Algorithm for Wide-Baseline Image Matching
بهبود الگوریتم SIFT به‌منظور تناظریابی تصاویر برد کوتاه با طول باز بلند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Three dimensional Lagrangian strain analysis using GPS time series without regularization (Case study: Washington)
آنالیز سه بعدی استرین به روش لاگرانژی با سری‌های زمانی ایستگاه‌های دائمی GPS بدون پایدارسازی (منطقه مورد مطالعه : واشینگتن)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Intermediate Spectrum for mineral target detection of Hyperion Images (study area: Gonabad)
آشکارسازی اهداف معدنی در تصویر هایپریون به کمک طیف واسطه (منطقه‌ی مطالعاتی: گنآباد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of a GIS-based model for Locating Urban Neighbourhood and District Centres based on Mixed Land Use Concepts
توسعه یک مدل GIS مبنا به‌منظور مکان‌یابی مراکز محلات و نواحی شهری مبتنی بر مفاهیم اختلاط کاربری‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2015-9)


Using of Markov Chain, MOLA, and Neighborhood filter for developing and increasing the efficiency of Logistic Regression to predict multiple land-use changes, a case study: Tehran
استفاده از زنجیره مارکوف، MOLA و فیلتر همسایگی به منظور توسعه و افزایش کارآیی رگرسیون منطقی در پیش‌بینی تغییرات چندگانه کاربری اراضی؛ مطالعه موردی: شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presenting A Feature Selection Method Based On Genetic Algorithm and Decision Tree For Classifying Fully Polarimetric SAR Images
ارائه یک روش انتخاب ویژگی براساس الگوریتم ژنتیک و درخت تصمیم به‌منظور طبقه‌بندی تصاویر تمام پلاریمتریک راداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of the Genetic Algorithm in RegionalGravity Field Modeling Using Spherical Radial Basis Functions
کاربرد الگوریتم ژنتیک در مدل‌سازی محلی میدان ثقل زمین با استفاده از توابع پایه شعاعی کروی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Forecasting Traffic Load using GPS data, a data mining approach
پیش‌بینی و کنترل ترافیک با رویکردهای داده‌کاوی با استفاده از داده‌های GPS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Analysis of Accidents at the Suburban Intersections Using Kernel Density Estimation and Spatial Autocorrelation Methods
تحلیل مکانی تصادفات در تقاطع‌های برون شهری با به‌کارگیری روش‌های خود همبستگی مکانی و برآورد تراکم کرنل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New Method and Indexes for Classification of Trees and Other Vegetation in Urban Area Using Aerial Visible Image
شاخص‌ها و روشی نوین جهت طبقه‌بندی درختان و سایر گیاهان در شهرها با تصویر هوایی اپتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2015-6)


Designing an object based rule set for road detection from high resolution satellite imagery
طراحی یک پایگاه قوانین عارضه مبنا جهت کشف عارضه راه از تصاویر ماهواره‌ای با حد تفکیک مکانی بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Propose An Algorithm To Improve The Accuracy of Snow Covered Mapping Using MODIS Images
ارائه‌ی الگوریتمی جهت بهبود دقت نقشه‌ی پوشش برف با استفاده از تصاویر مودیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of feature selection using genetic algorithms on spectral-spatial classification of hyperspectral imagery
تاثیر انتخاب ویژگی به کمک الگوریتم ژنتیک بر طبقه بندی طیفی مکانی تصاویر ابرطیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Occlusion Detection with Edge Extraction Algorithm in Terrestrial Laser Scanner Point Cloud Data
شناسایی نواحی پنهان با استفاده از تکنیک استخراج لبه در تصویر فاصله دستگاه لیزر اسکنرزمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Forest Biomass Estimation Using SAR and Optical Images
برآورد زیست توده جنگل با استفاده از تصاویرماهواره‌ای SAR و اپتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the Number of Seismotectonic Provinces using Partitioning Clustering of Seismic Data
تعیین مناطق لرزه زمین ساخت با به‌کارگیری روش‌های خوشه‌بندی افرازی داده‌های لرزه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2015-3)


Modeling Shallow Groundwater Depth Using Hyperion Hyperspectral Imagery
مدل‌سازی سطح آب زیرزمینی کم عمق با استفاده از تصاویر ابرطیفی هایپریون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zoning of Disaster Management Support Bases of Region One of Tehran Municipality using Weighted LinearCombination in GIS Environment
پهنه‌بندی پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران منطقه یک شهرداری تهران به روش ترکیب خطی وزنی در محیط GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Automatic Algorithm based on Angular Histogram for Corregistartion of Synthetic Aperture Radar Images
ارائه یک الگوریتم خودکار مبتنی بر هیستوگرام زاویه‌ای به منظور ثبت هندسی تصاویر رادار با دریچه مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Enhancement of the Semantic Interoperability in Third Generation of SDI
ارتقای تعامل پذیری معنایی در نسل سوم مرکز هماهنگی داده های مکانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Automatic optimization of road network clustering based on PSO for road centerline extraction
بهینه‌سازی اتوماتیک خوشه‌بندی شبکه راهها با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات بمنظور استخراج محور مرکزی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

3-D Crustal Deformation Analysis Using Isoparametric method and Multi-Layer Artificial Neural Networks (Case Study: Iran)
آنالیز 3 بعدی تغییر شکل پوسته زمین بروش ایزوپارامتریک و درون یابی با شبکه های عصبی مصنوعی (منطقه مورد مطالعه : شبکه ژئودینامیک ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2014-12)


Automated bias compensation of RPCs of IRS-P5 satellite images using DEM
تصحیح خودکار rpc های تصاویر ماهواره‌ای irs-p5 توسط مدل‌های رقومی ارتفاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Use of Multiple Classifier Systems For Improving the Classification Accuracy of High–Dimensional Fully Polarimetric SAR Images
استفاده از سیستم‌های طبقه‌بندی چندگانه به‌منظور بهبود دقت طبقه‌بندی تصاویر تمام پلاریمتریک راداری با فضای ویژگی ابعاد بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying and Retrieving the Urban Functionalities based on Morphological Analysis (The Studied Function: Responsive Environments)
مطالعه و بازیابی کارکردهای شهری در پایگاههای داده مکانی بر اساس تحلیلهای ریخت‌ شناسانه (کارکرد مورد مطالعه: محیطهای پاسخده)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation level of correlation between orbital parameters model for geometric correction of satellite imagery
بررسی سطوح همبستگی بین پارامترهای مدل مداری در تصحیح هندسی تصاویر ماهواره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Constellation Design of Regional Navigation System for Middle East
طراحی هندسه بخش فضایی یک سیستم ناوبری منطقه‌ای برای خاورمیانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Image compression based on multi averaging
فشرده‌سازی تصویر بر مبنای میانگین‌گیری چند گانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2014-9)


Improving the result of LiDAR data filtering algorithms using mathematical morphology
بهبود نتایج الگوریتم‌های فیلتر‌سازی داده‌های لیزر اسکنر هوائی با استفاده از مورفولوژی ریاضی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Enhanced Algorithm based on Radar Interferometry for Monitoring Land Subsidence Caused by Over-Exploitation of Groundwater
ارائه الگوریتمی جدید بر مبنای تکنیک تداخل سنجی راداری به منظور پایش فرونشست سطح زمین ناشی ازاستخراج آبهای زیرزمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of acoustic remote sensing in seafloor sediment classification: opportunities and challenges
کاربرد سنجش از دور صوتی در کلاس‌بندی رسوبات دریائی: فرصت‌ها و چالش‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement of Persistent Scatterer Interferometry Algorithm (StaMPS) for Estimation of Deformation Using Periodogram Approach
بهبود الگوریتم تداخل سنجی راداری مبتنی بر پراکنش کننده‌ی دائمی (Stamps) جهت برآورد جابه‌جایی با استفاده از روش پریودوگرام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fuzzy Systems for Automatic Road Network Detection from High Resolution Satellite Images accentuating on Angular Texture Information
کشف اتوماتیک شبکه‌ی راه از تصاویر ماهواره‌ای با قدرت‌تفکیک بالا به کمک سیستم‌های‌فازی با تکیه بر اطلاعات بافت زاویه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Space allocation within building in GIS by using of multi-objective bee colony algorithm
تخصیص فضای داخلی ساختمان در GIS با استفاده از الگوریتم چندهدفه کلونی زنبورها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2014-6)


Representation a complete parametric model to calibrating TLS instruments
ارائه مدلی پارامتریک و کامل جهت کالیبراسیون لیزراسکنرهای زمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Subpixel water temperature estimation of Urmia lake using un mixing approach of thermal infrared satellite images
برآورد خرد-پیکسلی دمای آب دریاچه ارومیه به کمک روش جداسازی طیفی باندهای مادون قرمز حرارتی تصاویر ماهواره‎ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

mparison between Two Statistical Processing Methods of Multi-Beam Echo-Sounder Data on Histogram Matching
مقایسه دو روش پردازش آماری داده‌های اکوساندر چند‌پرتویی (MBES)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assessment of Required Hydrographic Data for Remote Sensing Bathymetry
ارزیابی میزان داده‌های هیدرو گرافی مورد نیاز در عمق‌یابی ماهواره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Automatic Normalization of Multitemporal Satellite Images using Artificial Neural Network and Unchanged Pixels
نرمالیزاسیون اتوماتیک تصاویر ماهواره‌ای چندزمانه‌ با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و پیکسل‌های تغییرنیافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Context-Aware Network Generalization for Optimum-Path Analysis
تعمیم و ساده‌سازی بافت‌آگاه شبکه برای انجام تحلیل مسیر بهینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2014-3)


Accuracy Investigation of Analytical Hierarchy Process (AHP) and Multivariate Regression (MR) Methods in Landslide Hazard Zonation, Using GIS (Case Study: Marbor River Basin)
صحت‌سنجی روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) و رگرسیون چندمتغیره (MR) در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش به کمک تکنیک GIS (مطالعه‌ موردی: حوضه رودخانه ماربر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Method for Deformation Analysis of Vertical Networks
پیشنهاد روشی جدید در آنالیز جابه‌جایی شبکه‌های ارتفاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Landslide Susceptibility Zoning, Using Weight of Evidence Probabilistic Model
پهنه‌بندی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از مدل احتمالاتی وزن واقعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritizing Underground Storage Tanks of Natural Gas Using GIS and TOPSIS
اولویت‌بندی مخازن ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی با استفاده از سیستم‌های اطلاعات مکانی و فن رتبه‌بندی براساس تشابه با حالت آرمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spectral Combination in Vector Gravimetric Boundary Value Problems
تلفیق طیفی در مسئله مقدار مرزی گرانی‌سنجی برداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Spatial Distribution of Sources of Electromagnetic Wave Propagation for Acquiring Best Qualitative Coverage (Using Genetic Algorithms in GIS)
چینش بهینه منابع انتشار امواج الکترومغناطیسی برای دستیابی به بهترین پوشش کیفی (با به‌کارگیری الگوریتم ژنتیک در محیط GIS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A GIS-bsed Solution for using Hec-HMS Modclark Hydrologic Model in Iran
راه‌حلی برای استفاده از مدل هیدرولوژیکی مدکلارک در محیط HEC-HMS در ایران با استفاده از GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2013-12)


A Few Aspects of Precise Point Positioning and Presentation of GPSS Toolbox
جنبه‌هایی از تعیین موقعیت مطلق دقیق و معرفی نرم‌افزار GPSS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Slope Instability Hazard Zonation on the Area of Chalus Road, using GIS (Between Karaj to Gachsar)
پهنه‌بندی خطر ناپایداری دامنه‌ها در محدوده جاده چالوس، به کمک GIS (حدفاصل کرج ـ گچسر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating of Bivariate Statistical Analysis Method, by using GIS in Dez Olya Basin
ارزیابی مدل‌های پهنه‌بندی آماری دومتغیره زمین‌لغزش، با استفاده از GIS در حوضه آبخیز دز علیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Vertical Pattern of Surface Deformation in Iran, Inferred from the GPS Measurement Campaigns
تعیین الگوی تغییر شکل ارتفاعی سطح پوسته زمین در فلات ایران با استفاده از داده‌های شبکه GPS موردی ایران سراسری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement of Gungor Image Fusion Technique Using a High Pass Filter
بهبود روش آماری تلفیق تصاویر گانگور، با استفاده از فیلتر بالاگذر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

3D Finite Element Modelling of Lithospheric Strength in Zagros Mountains
مطالعه رفتار مکانیکی لیتوسفر در منطقه زاگرس با استفاده از مدل‌سازی عددی سه‌بعدی به روش المان محدود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Optimum Position of Boreholes, Using Hyperion Image and Neural Networks Method
مدل‌سازی تعیین نقاط بهینه حفاری با بهره‌گیری از تصویر ماهواره‌ای Hyperion و شبکه‌های عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles